Przegląd Administracji Publicznej • O nas

O nas

 

Czasopismo „Przegląd Administracji Publicznej” jest recenzowanym interdyscyplinarnym pismem naukowym utworzonym z inicjatywy studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od momentu powstania związane jest z działalnością Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w czasopiśmie obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia administracji publicznej, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz inne gałęzie prawa w stopniu, w jakim dotyczą stosunków zachodzących w administracji publicznej, a także problemy z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla zrozumienia tej tematyki. Twórcy pisma stanęli przed wyzwaniem połączenia rozważań nad administracją publiczną z problemami jej pogranicza, co pozwala na podjęcie tematów interdyscyplinarnych. W obszarze naszego zainteresowania pozostają również studia nad polityką publiczną. Ta ważna z punktu widzenia systemowego dziedzina rozważań nad kluczowymi problemami zbiorowymi pozostaje wciąż  niedoceniona lub też jedynie doraźnie wykorzystywana. Warto więc, aby wspólnymi wysiłkami podjąć próbę naukowej refleksji nad tymi uporządkowanymi działaniami państwa, które zwać się powinny politykami publicznymi. Czasopismo zostało pomyślane przede wszystkim jako wydawany w formie elektronicznej periodyk. Jest to wynikiem nowoczesnych trendów wydawniczych oraz możliwości łatwego i prostego prezentowania treści.

W Polsce dyscyplina „polityki publiczne” jest obecnie w trakcie wyłaniania się z innych nauk, które wciąż pozostają głównym narzędziem opisu działań państwa. Myślę tu o naukach prawnych, naukach o administracji publicznej, o zarządzania publicznym czy też o naukach o polityce. Każda z nich opisuje funkcjonowanie państwa pod innym kątem. Nauki prawne prezentują ramy normatywne, w których funkcjonuje system państwowy, nauki o zarządzaniu publicznym formułują tezy o sposobach funkcjonowania państwa jako systemu form organizacyjnych, nauki polityczne zaś opisują państwo od strony mechanizmu rywalizacji grup politycznych, co stanowi jeden z kluczowych mechanizmów demokracji. Natomiast nauka o politykach publicznych opisuje treść funkcjonowania państwa (nie tylko kolejnych rządów). Dotyczy ona zatem sposobu, w jaki państwo radzi sobie z kluczowymi problemami i wyzwaniami, które dotykają tworzące je społeczeństwa. W państwach rozwiniętych jest to przedmiotem nauki od wielu dziesięcioleci. Wyraża się to w istnieniu całej infrastruktury tej nauki – począwszy od katedr uczelnianych, instytutów eksperckich, po komórki analityczne w instytucjach publicznych czy dobrze przygotowanych merytorycznie zasobach ludzkich. (…) W Polsce ważnym zdarzeniem z tego zakresu była decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zaliczył naukę o politykach publicznych do oficjalnych dyscyplin naukowych.”

A. Zybała, Polityki publiczne, Warszawa 2012, s. 8.

Więcej o polityce publicznej…

„Przegląd Administracji Publicznej” skierowany jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz praktyków z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych, zainteresowanych szeroko pojętą administracją publiczną. W zamierzeniach ma to być półrocznik, w którym swoje pierwsze kroki naukowe stawialiby studenci i doktoranci, a pracownicy naukowi zyskaliby kolejne atrakcyjne forum wymiany poglądów i prezentowania wyników swoich badań.

Czasopismo zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu pod numerem 3060.

Deklaracja o wyborze wersji referencyjnej
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

ISSN 2300-441X